วัดเขาพระ

26/12/2019 Admin

วัดเขาพระ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2510 ตั้งชื่อวัดตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า“หลวงพ่อหิน”
เพราะเป็นหินที่แกะสลักเฉพาะพระเศียรพระพุทธรูปและที่พระพักตร์บนพระนลาฎ (หน้าผาก) แกะเป็นพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งแล้วนำพระเศียรไปต่อเชื่อมกับองค์พระพุทธรูปที่ปั้นขึ้น

ที่ตั้งวัดเขาพระ เป็นเนินภูเขาไม่สูงมากนัก ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาพระ”มีบ่อน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า “บ่อทอง” เพราะเดิมเป็นเหมืองทองคำ ปัจจุบันเลิกทำเหมืองทองคำ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500

วัดเขาพระ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ไม่ปรากฏชื่อผู้ขออนุญาตสร้างวัด ที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ 14 ไร่ 70 ตารางวาตามหลักฐานที่ดิน นส. 3 เล่ม 1 หน้า 164 มีนายเนียม บุญมณี เป็นเจ้าของที่ดินยกให้เพื่อสร้างวัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2501 ซึ่งมีอาณาเขตของ
ที่ดินดังนี้
ทิศเหนือ จรดลำห้วย
ทิศใต้ จรดทางเกวียน
ทิศตะวันออก จรดทางเกวียน
ทิศตะวันตก จรดลำห้วย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2544 พระครูภาวนาวิริยาจารย์ (สุธรรม)
หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หลวงพ่อบุญ” เจ้าอาวาสวัดเขาพระ ท่านเล่าให้นายแฉล้มสุยพงษ์พันธ์ ฟังและได้บันทึกเป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อไว้ว่าท่าน (หลวงพ่อบุญ)
พร้อมด้วยพระอินทร์คำ ทั้งสองเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี)วัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี ได้เดินธุดงค์มาตามถนนเพชรเกษม ถึงบ้านดอนทรายตำบลทับคาง มีทางแยกเป็นทางเกวียนไปทางทิศตะวันตก
จึงเดินตามทางเกวียนต่อด้วยการเดินบุกป่ามาจนถึงเนินเขาพระ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร พิจารณาว่า ภูเขาแห่งนี้ เป็นที่สงบ สงัด เงียบ เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนา
ปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวทาง “วิชาธรรมกาย” จึงพักอาศัยอยู่ที่นี่
โดยใช้กลดกางเป็นที่พักทั้ง 2 รูปต่อมาได้ปลูกสร้างเป็นเพิงที่พักหลังเล็กๆ 2 หลังข้างบนเนินเขา และเผยแพร่วิชาธรรมกายได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
หลวงพ่อบุญ (พระครูภาวนาวิริยาจารย์) เล่าต่อไปว่า นับจากนั้นไม่นานนักประชาชนทั้งในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น ได้ร่วมกันสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และ เริ่มทยอยจัดสร้างเสนาสนะขึ้น
อีกหลายหลังเมื่อพิจารณาเห็นว่าชาวบ้านทั่วไปมีความศรัทธาและเริ่มมาจัดกิจกรรมมากขึ้นท่านจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ และเข้าพบอธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ และ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขออนุญาตดำเนินการสร้างวัด
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จนสามารถสร้างวัด
และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2510โดยที่ดินรอบบริเวณเขาพระเป็นที่จับจองของบรรดานายทหารนายตำรวจหลายราย รายละ 60 ไร่ จนถึง 100 ไร่
และที่ดินเหล่านี้ต้องมีอายุการจับจองเกิน 10 ปี จึงจะทำการออกโฉนดที่ดินได้ ซึ่งผู้จับจองที่ดินเหล่านี้ได้ดำเนินการออกโฉนดและทำพินัยกรรมระบุถวายให้วัดเขาพระไว้ โดยระบุว่า “ห้ามบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคัดค้านโดยเด็ดขาด”
ปัจจุบันวัดได้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นของวัดเขาพระเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเนื้อที่ 800 ไร่ เศษ
ในปี พ.ศ. 2510 เมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดแล้วสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสามพระยาในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้พระสมุห์สุธรรม ถิราโส (พระครูภาวนาวิริยาจารย์)ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพระ นับเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเขาพระ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 พันโทผัน คุณนายชื่น และคุณรัตนาภรณ์ (แดง) อินทรกำแหง ณ นครราชสีมา ได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายพร้อมเพื่อนที่เป็นทหาร ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
มาร่วมสร้างอุโบสถบนยอดเขาเป็นอุโบสถ 2 ชั้น มีประตูด้านหน้า และด้านข้าง ข้างละประตู ชั้นบนเป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธาน
และประกอบสังฆกรรม

โดยมีหลวงจบกระบวนยุทธ เป็นประธาน และ มีผู้ร่วมเป็นกรรมการหลายท่าน อาทิ ขุนทยานรานรอน พลโทบัญญัติ นิลคุปต์
พลตรีประเสริฐ รอดบางยาง เจ้ากรมทหารช่างราชบุรีพันเอกณรงค์ กิตติขจรพันเอกยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค (ยศใน ขณะนั้น) นายลิขิตสมาขัน นายซิพุฒ แซ่ด่านเป็นต้น ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถในปี พ.ศ. 2511

เมื่อก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

มาทรงยกช่อฟ้าอุโบสถและฝังลูกนิมิตซึ่งเสด็จมาพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 2 พระองค์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2516 และทรงปลูกต้นโพธิ์ศรีลังกาไว้ในอุทยานพระพุทธศาสนา 1 ต้น

ด้านการปกครอง

วัดเขาพระ ถือปฏิบัติ ภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล คือเจ้าคณะตำบลทับคาง ระดับอำเภอ คือ เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย ระดับจังหวัด คือ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าคณะภาค คือ ภาค 15
และอยู่ในการปกครองของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และมหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัด ตามลำดับดังนี้
เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระครูภาวนาวิริยาจารย์ (สุธรรม ) ปกครองวัดตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2510 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (มรณภาพ)

ปี พ.ศ. 2544 – 2545 พระสุทัน ทนฺตจิตฺโต รักษาการเจ้าอาวาส
ปี พ.ศ. 2546 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้แต่งตั้งให้พระอธิการน้อย วณฺณวุฑฺฒโก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาพระ นับเป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 2 และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เจ้าคณะตำบลทับคาง (พระครูจันทวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดดอนทราย) ได้แต่งตั้งให้พระครูสมุห์ สมบัติ ปภสฺสโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสพิชภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รักษาการณ์เจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

เหรียญปั๊มหลวงพ่อสด ออกวัดเขาพระ ใช้แทนรุ่นแรกได้ น่าเก็บสะสม

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)