วัดเกาะ หรือ วัดเกาะแก้วสุทธาราม

28/11/2019 Admin

วัดเกาะ

เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา ในสมัยก่อนมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน คือ ด้าน ทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชร และมีสายน้ำแยกจากแม่น้ำเพชรย่านวัดเกาะ 2 สาย คือทางทิศเหนือของวัด สายน้ำแยกจากแม่น้ำสายใหญ่ไหลไปทางทิศ ตะวันออก สายน้ำาอีกสายหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเป็น คลองคั่นระหว่างวัดเกาะกับวัดจันทราวาส เรียกว่า คลองวัดเกาะ ไหลไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบกับ สายน้ำทางทิศเหนือรวมตัวไปทางทิศตะวันออกทําให้อาณาเขตของวัดมีสภาพเป็นเกาะจึงได้ชื่อว่า วัดเกาะและสายน้ำาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนี้อีกด้วย วัดเกาะ ปัจจุบัน ตั้งอยู่ตําบลท่าราบ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สิ่งสักการะและของดีที่วัด

1. วิหาร สร้างด้วยแบบแผนเช่นเดียวกับอุโบสถ ลักษณะของฐาน วิหารอ่อนโค้งมากกว่าฐานอุโบสถ มีเสาย่อมุมรับมุขทั้งด้านหน้า และด้านหลัง หัวเสาเป็นข้อแรงรูปปูนปั้นที่มุขด้านหลังมีเจดีย์ ขนาดเล็ก ตั้งอยู1 1 องค์ มีประตูเฉพาะด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนังด้านหลังปิดทึบ ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่าง ด้านละ 1 บาน

ภายในวิหารวัดเกาะ

ภายในวิหารวัดเกาะ

2. พระอุโบสถ อุโบสถวัดเกาะ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น โดยพิจารณาจากทรวดทรงอุโบสถและใบเสมา ภายหลังอาจชํารุดทรุดโทรมอย่างหนัก จึงปฏิสังขรณ์อุโบสถ ขึ้นใหม่ พร้อมกับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ได้จารึกปี พ.ศ.2277 ไว้ และในสมัยพระครู เพชโรปมคุณ (เหลื่อม) เจ้าอาวาสวัดเกาะองค์ที่ 4 ได้ทําการบูรณะอุโบสถใน ปี (2442 – 2470) และในสมัยพระอธิการ เสี่ยน พ.ศ.2507

อุโบสถวัดเกาะ

อุโบสถวัดเกาะ

3. เจดีย์ประธานหน้าอุโบสถหรือเจดีย์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ด้านหน้า ระหว่างอุโบสถกับวิหาร ตามคตินิยมของการสร้างอุโบสถสมัย อยุธยาตอนปลาย แต่เดิมมีเจดีย์อยู่แล้วขนาดเล็ก พระครูเพชรโร ปมคุณ (เหลื่อม จนทโชโต) เจ้าอาวาสลําดับที่ 4 สร้างเสริมเจดีย์ องค์ใหญ่ครอบเจดีย์องค์เล็ก เพื่อบรรจุพระบรมธาตุปี พ.ศ. 2468 มีลักษณะเจดีย์ทรงเครื่องทํานองเดียวกับ เจดีย์ทรงเครื่องวัดป้อม

เจดีย์ประธานหน้าอุโบสถ

เจดีย์ประธานหน้าอุโบสถ

คลิ๊กชม…เหรียญปั๊มหลวงพ่อหลุย วัดเกาะ ประมาณ 2510

คลิ๊กชม…เหรียญปั๊มหลวงพ่อผูก วัดเกาะ พ.ศ. 2516

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)