วัดสุทธาวาส (วัดใหม่สะพานสูง)

04/12/2019 Admin

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่สะพานสูง

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่สะพานสูง เดิมมีชื่อว่า วัดใหม่ช่องลม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธาวาส หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า วัดใหม่สะพานสูง เนื่องจากมีสะพานที่มีลักษณะสูงหลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น สร้างไว้ เมื่อ พ.ศ. 2411 และมีการบูรณะอีกครั้งและตั้งชื่อว่า สะพาน ราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2483

ในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์  ก่อสร้างถาวรวัตถุ  เสนาสนะต่างๆภายในวัดใหม่ช่องลมนั้น  ใน พ.ศ.2411  ได้สร้างศาลาการเปรียญทรงไทย  1  หลัง   กุฏิ  10  หลังและหอระฆัง  ต่อมาพ.ศ.2457  ได้บูรณะอุโบสถขึ้นเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนมุงกระเบื้อง  มีช่อฟ้า  ใบระกา  และหางหงส์นับว่าเป็นยุคทองของวัดใหม่ช่องลมที่มีการบูรณะพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น  และเมื่อครั้งที่สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จลงประทับเรือพระที่นั่งเก๋ง 4 แจว ล่องลงไปตามลำน้ำเพชรบุรี เมื่อกระบวนเรือพระที่นั่งผ่านบริเวณหน้าวัดใหม่ช่องลม หลวงพ่อชื่นได้เตรียมประรำตั้งที่บูชา นำพระสงฆ์ในวัดสวดชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ก่อนที่กระบวนเรือพระที่นั่งจะเสด็จยังวัดปากคลองและอำเภอบ้านแหลมต่อไป นับเป็นเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งของหลวงพ่อชื่นที่บันทึกไว้

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชื่น วัดสุทธาวาส ปี 2469 เหรียญหายากของเพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)