วัดพระรูป

20/01/2020 Admin
ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดหลาย ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากวัดมหาธาตุไปทางตะวันออก 3 กิโลเมตร ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ
 
แต่เดิมมีวัดเกาะกลุ่มกันอยู่หลายวัด เช่น วัดยาง วัดนก วัดโตนดหลาย วัดท่าเรือ วัดเสือข้าม วัดโคกหม้อ วัดบางไผ่ รวมแล้ว 8 วัด เป็นกลุ่มวัดนอกกำแพงเมืองทางด้านตะวันออก
 

ปัจจุบันวัดดังกล่าวได้ร้างไปแล้ว คงเหลือวัดพระรูปเพียงวัดเดียววัดพระรูป สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากหลักฐานสำคัญเช่น ลักษณะของใบเสมารอบอุโบสถ เป็นใบเสมาแบบอู่ทอง-อโยธยา พระพุทธรูปหินทราย เบื้องขวาของพระประธาน ลักษณะการเรียงอิฐของฐานเจดีย์หลังอุโบสถ

ปัจจุบันวัดพระรูป ได้เป็น หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระสงฆ์เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

เหรียญปั๊มพระพุทธหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป ปี 2493

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)