วัดคงคารามวรวิหาร

30/11/2019 Admin

#วัดคงคารามวรวิหาร

ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนบันไดอิฐ ทิศใต้จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนราชดำเนิน ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 118 ไร่ 25 ตารางวา

วัดคงคาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2370 เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ระหว่างปี พ.ศ.2367 – 2394 ตามที่จารึกไว้หน้าหอสวดมนต์ วัดคงคารามวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22.70 เมตร ยาว 41.30 เมตร

สำหรับวัดคงคารามวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด แต่ปรากฏตามทำเนียบพระอารามหลวงที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระกรวงธรรมการ รวบรวมไว้ว่าเป็น พระอารามหลวง พระอารามแรกของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงยกเงินพระคลังข้างที่จำนวนหมื่นชังกับทองร้อยชั่ง ไว้สำหรับการปฏิสังขรณ์พระอาราม

ปัจจุบันมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าหัวอยู่ รัชกาลที่ 3 โดยมีการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 26.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย

ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.90 เมตร ยาว 26.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

หอสวดมนต์ กว้าง 9.30 เมตร ยาว 13.40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารไม้ทรงไทย

กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 19.20 เมตร ยาว 13.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้มี หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมวัดคงคารามวรวิหาร ปูชนียวัตถุ มีตู้เก็บพระไตรปิฎกโบราณ ใบเสมาโบราณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โบราณ

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระพิศาลสมณกิจ (อยู่) พ.ศ.2385

รูปที่ 2 พระพิศาลสมณกิจ (สิน) พ.ศ.2404 – 2448

รูปที่ 3 พระพิศาลสมณกิจ (ริด) พ.ศ.2449 – 2459

รูปที่ 4 พระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ) พ.ศ.2460 – 2466

รูปที่ 5 พระครูวิสทธิเมธาจารย์ (กรานต์ ธมฺมโชติ) พ.ศ.2468 – 2474

รูปที่ 6 พระครูคุณาธารธรรมประยุกต์ (จันทร์ จนฺทโชโต) พ.ศ.2575 – 2512

รูปที่ 7 พระครูญาณวิสุทธิ (เพ็ชร พรหมปญฺโญ) พ.ศ.2515 – 2527

รูปที่ 8 พระครูญาณวิสุทธิ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528 โรงเรียนประถมศึกษา

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)