เหรียญปั๊มหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง รุ่นแรก พ.ศ. 2495

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง รุ่นแรก ปี 2495

#วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)

อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2386 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2403 วัดมหาสมณาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง ฯ เดิมชื่อวัดสมณะ หรือวัดมหาสมณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ ต่อมาเมื่อได้สร้างพระนครคีรีแล้ว จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้บูรณะวัดแห่งนี้ พระราชทานนามว่า วัดมหาสมณาราม แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า วัดเขาวัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร .

อุโบสถวัดมหาสมณาราม ฯ ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถเขียนด้วยสีฝุ่น กล่าวกันว่าเป็นฝีมือของ ขรัวอินโข่ง จิตรกรเอกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเขียนภาพของขรัวอินโข่งมีลักษณะเฉพาะตัวคือ จะวางภาพเต็มพื้นที่ทั้งหมด ไม่มีภาพเทพชุมนุมเรียงเป็นแถวแบบเดิม มีแต่ภาพเหล่าเทวดานางฟ้า ปรากฎตามก้อนเมฆบ้าง ภาพที่เขียนจะอยู่ในเนื้อเดียวกันทั้งหมด จะมีการแบ่งภาพเป็นตอน ๆ ฉากหลังมักเป็นภาพธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร ผนังหน้าพระอุโบสถ เขียนภาพการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาท ถือว่าเป็นภาพชิ้นเยี่ยมของพระอุโบสถประกอบด้วยทิวทัศน์อันงดงาม มณฑปพระพุทธบาทตั้งอยู่บนไหล่เขาซึ่งอุดมไกด้วยต้นไม้นานาชนิด เบื้องล่างเป็นภาพที่มีความงามตามธรรมชาติ มีการจัดภาพอย่างงดงามลงตัว เป็นประโยชน์ในการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระเสือ

รูปที่ 2 พระมหาสมณวงศ์ (เอม)

รูปที่ 3 พระมหาสมณวงศ์ (แท่น)

รูปที่ 4 พระมหาสมณวงศ์ (เล็ก)

รูปที่ 5 พระเทพสิทธาจารย์(ทอง)

รูปที่ 6 พระกิตติสารกวี (จุธา)

#พระครูมหาสมณวงศ์ (เล็ก ฐิตสีโล) มีนามเดิมว่า เล็ก นามสกุล ล้อมวงศ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2427 ที่บ้านไร่หงส์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุได้ 8 ปี บิดามารดาพามาถวายเป็นศิษย์ในสำนักพระมหาสมณวงศ์ (แท่น) ผู้เป็นญาติชั้นลุง ณ วัดมหาสมณาราม (เขาวัง) เพชรบุรี ได้ศึกษาหนังสือไทยจนอ่านออกเขียนได้ เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมหาสมณาราม มีพระมหาสมณวงศ์(แท่น) วัดมหาสมณาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์จ๋าย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่วนพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏนามที่แน่ชัด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ฐิตสีโล” ต่อมาในพรรษาที่ 5 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดในฐานานุกรมของพระมหาสมณวงศ์ (แท่น) ต่อมาพระมหาสมณวงศ์ (แท่น) มรณภาพลงใน พ.ศ. 2457 พระปลัดเล็กจึงเป็นผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนสืบต่อมา จนถึง พ.ศ. 2459 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม พร้อมทั้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ “พระครูมหาสมณวงศ์” และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะธรรมยุตของจังหวัดเพชรบุรี พระครูมหาสมณวงศ์ (เล็ก) อาพาธด้วยโรคลำไส้และกระเพาะอาหารพิการเรื้อรัง จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เวลา 00.55 น. ท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบที่วัดมหาสมณาราม สิริอายุ 67 ปี พรรษา 48 โดยมีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2495

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง รุ่นแรก สร้างที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อเล็ก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2495 มีการสร้างทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เนื้อเงินเข็มกลัด 2. เนื้อเงิน 3. เนื้อทองแดงรมดำ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)