เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพชร วัดกำแพงแลง รุ่นแรก ประมาณ พ.ศ. 2490 – 2499

05/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพชร วัดกำแพงแลง รุ่นแรก ออกประมาณ พ.ศ. 2490 – 2499

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อนิตย์ วัดกำแพงแลง รุ่นแรก พ.ศ.2517

#ประวัติวัดวัดกำแพงแลง คลิ๊กทีนี่

#พระมงคลวรญาณ นิตย์ นามสกุล โภชนสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2470 ที่บ้านใหม่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเด็กท่านได้รับการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดสุทธาวาส อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้ออกช่วยทางบ้านประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมกับเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากโยมบิดา โดยเฉพาะการจับเส้น ต้มยารักษาอัมพาต เพราะโยมบิดาท่านมีชื่อเสียงทางด้านนี้มาก จนได้รับสมญานามว่า”หมอน้อยเทวดา” ท่านได้เป็นผู้ช่วยในการรักษาตั้งแต่อายุได้ 11 ปี เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปากครอง ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2490 โดยมีพระครูวชิรธรรมโสภิต (สี) วัดปากครอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอินทร์ วัดเขาตะเครา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ผล วัดปากครอง และพระครูแดง ธมฺมสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “จตฺตวิโล”

 

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลอง ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตรี จนพรรษาที่ 2 หลวงพ่อสีได้ส่งท่านมาอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้มาศึกษาต่อกับพระเทพสุวรรณมุนี(ผัน) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งที่พระครูสวรรณมุนี จนสามารถสอบได้นักธรรมเอกกับเปรียญธรรม 3 ประโยค ต่อมาพระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) ได้แต่งตั้งท่านเป็นพระครูสังฆรักษ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 นับเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด

ในระหว่างที่รับภาระเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี้ ท่านได้ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์ภัททันตอาสภเถระ ณ วิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี อยู่เป็นเวลา 3 ปี แล้วกลับมาเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานและพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จนมีผู้รู้จักวัดกำแพงแลงมากขึ้นตามลำดับ หลังจากนั้นท่านจึงเริ่มดำเนินการพัฒนาวัด จนถึง พ.ศ. 2516 ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูญาณวิมล” ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระมงคลวรญาณ” แล้วจึงไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามฯ พระอารามหลวงชั้นตรีตามลำดับ

การร่ำเรียนความรู้ด้านวิทยาคมท่านได้ศึกษามาจากพระครูวชิรธรรมโสภิต (สี) วัดปากคลอง พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) วัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี และพระครูญาณสาคร(แฉ่ง) วัดปากอ่าวบางตะบูน ซึ่งล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น

#ท่านได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2515 เป็นพระผงพิมพ์สมเด็จ มี 3 เนื้อ คือ ผงวิเศษ ว่าน และใบลาน จำนวนการสร้างเท่ากับเลข พ.ศ. คือ 2515 องค์ด้านหลังมีอักษรย่อภาษาไทยว่า ก.ล. (หมายถึงกำแพงแลง) ,เหรียญรูปเหมือนตัวท่านสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2517 ในคราวฉลองสมณศักดิ์

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อนิตย์ วัดกำแพงแลง รุ่นแรก พ.ศ.2517 สร้าง 2 เนื้อ คือ 1. เนื้อเงิน 2. เนื้อทองแดงรมดำ

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)