เหรียญปั๊มหลวงพ่อเผือก วัดขลุบ รุ่นแรก พ.ศ. 2505

06/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านลาด

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเผือก วัดขลุบ รุ่นแรก พ.ศ. 2505

#วัดขลุบสุทธาราม 

ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โบสถ์วัดขลุบไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าอายุประมาณ 200 กว่าปี หรือ ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ( สมัยรัชกาลที่ 3 ) พ.ศ. 2401 เนื่องจากหน้าโบสถ์มีเครื่องถ้วยชามกระเบื้องเคลือบประดับอยู่ คาดว่าได้รับอิทธิพลจากจีน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีชาวจีนเข้ามาค้าขาย และตั้งรกราก รูปแบบประติมากรรมเป็นประติมากรรมผสม โบสถ์มีการบูรณะ 3 ครั้ง เนื่องจากไม่สามารถเปิดประตูได้ และ กำแพงไม่สามารถบูรณะได้

# พระอธิการเผือก เกิดเมื่อใดไม่มีการบันทึกไว้ ทราบเพียงว่าพื้นเพของท่านอยู่บ้านไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม สันนิษฐานว่าท่านคงเข้าอุปสมบทที่วัดโรงเข้ ตำบลไร่ส้ม เนื่องจากพี่ชายของท่านที่อุปสมบทและจำพรรษาที่วัดโรงเข้นี้ ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า “จนฺทโชโต” ต่อมาท่านได้รับการนิมนต์จากญาติโยมให้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดขลุบที่ว่างลง ขณะที่ท่านครองวัดขลุบ ท่านได้ทำวัตรสวดมนต์และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นับเป็นเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ชาวอำเภอบ้านลาดให้ความเคารพนับถืออย่างมาก จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่สันนิษฐานว่า พระอธิการเผือกถึงแก่มรณภาพราวปี 2500 เนื่องจากใน พ.ศ. 2475 มีงานอุปสมบทที่วัดขลุบ และท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์หรือพระคู่สวดแต่อย่างใด เหตุเพราะท่านนั้นชราภาพมากแล้ว ภายหลังมีการจัดงานฌาปนกิจศพท่านขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512

#เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเผือก วัดขลุบ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 บล็อกหูขีด นิยมสุด ครับ ( ถ้าหูไม่ขีด เสริม )

#สร้างเนื้อทองแดง เพียงเนื้อเดียว

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)