เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปล่ง วัดบางประจันต์ รุ่นแรก พ.ศ. 2505

05/10/2019 Admin

#อำเภอท่ายาง


#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปล่ง วัดบางประจันต์ รุ่นแรก พ.ศ. 2505


#วัดบางประจันต์ (วังไคร้)

ตั้งอยู่ที่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งขึ้นมาเป็นวัดประมาณ 200 ปีเศษ
ประวัติความเป็นมาเดิมของวัด และ มีประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จากการสอบถามข้อมูลจากคนเก่าแก่ และ หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่โดยสังเขปมีดังนี้ ในอดีตมีพระมาเที่ยวธุดงค์ที่ชายทุ่ง แล้วก็ได้มาพักที่ลำคลองแม่น้ำแม่ประจันต์ ท่านเห็นเป็นทำเลดี ท่านจึงได้ปลูกสร้างเป็นกระท่อมเล็ก ๆ อยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมา โดยมีโยมปู่จันทร์ คนในหมู่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ และ ได้ดำริจัดการสร้างวัดตั้งแต่นั้นมา

โดยมีหลวงพ่อปู่เรืองเป็นผู้ดูแล (เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก) และ ได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1.หลวงพ่อปู่เรือง 2.หลวงปู่แจ่ม
3.หลวงพ่อยา 4.สมภารแสน
5.สมภารเนตร 6.สมภารบัว
7.สมภารสอน 8.หลวงพ่อวัน
9.สมภารกอน 10.หลวงพ่อวุ่น
11.หลวงพ่อเจริญ 12.หลวงพ่อเกริม
13.หลวงพ่อลุ้น 14.หลวงพ่อเปี่ยม
15.พระครูเวทวชิรานุกูล (หลวงพ่อเปล่ง ปโยโค)
16.พระมหาย้วย รามธมฺโม
17.พระครูพิทักษ์วัชรวงษ์ (หลวงพ่อสาธิต อุตฺตมวํโส)
การก่อตั้งวัด วัดบางประจันต์ (วังไคร้) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2439
ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2440 ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2445
มีเนื้อที่ปัจจุบันประมาณ 24 ไร่ 2 งาน (รวมที่โรงเรียนวัดวังไคร้) ตั้งอยู่ด้วย
การก่อสร้างเสนาสนะวัตถุ
1.อุโบสถ สร้างสมัยหลวงพ่อแจ่ม สมัยรัชกาลที่ ๔
2.ศาลาการเปรียญ สร้างในสมัยหลวงพ่อวุ่น สมัยรัชกาลที่ ๗
3.กุฏิ – ฌาปนสถาน – โรงครัว – ห้องน้ำ – ห้องสุขา สร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4.ปัจจุบัน กำลังก่อสร้างอุโบสถเรือนไม้หลังใหม่
เกียรติประวัติของวัด
– เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลวังไคร้ (อปต.)
– เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของกรมการศาสนา (ศพอ.)
– เป็นเจ้าคณะตำบลวังไคร้ ปกครอง 5 วัด

#พระครูเวทวชิรานุกูล นามเดิม เปล่ง นามสกุล เทียนพนม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 ที่บ้านวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ชีวิตในวัยเยาว์ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญพออ่านออกเขียนได้จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดวังไคร้ ครั้นพอถึงเวลาเกณฑ์ทหารได้เข้าประจำการเป็นพลทหารบก ทั้งนี้ท่านได้ปฎิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีน ต่อมาเมื่อพ้นจากการปลดประจำการ ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ณ พัทธสีมาวัดบางประจันต์ โดยมีพระวิสุทธิเมธี (ปุ่น) วัดใหม่ประเสริฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระคูรสุนทรวชิรเวท (จ่าง) วัดเขื่อนเพชร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ปโยโค” เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้วิริยอุตสาหะในการเรียนด้านพระปริยัติธรรมจนสอบไล่ได้นักธรรมตรี ที่สำนักเรียนวัดใหม่ประเสริญ นอกจากนี้ในด้านวิปัสสนากรรมฐานท่าได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของพระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) วัดมหาธาตุฯ และแสวงหาความรู้พิเศษเพิ่มเติมจากคณาจารย์อื่นๆอีก จนมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยทั้งยาและการรักษาโรคภัยต่างๆ ซึ่งช่วงเหลือสงเคราะห์ผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ต่อมใน พ.ศ. 2502 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางประจันต์ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ปกครองวัดเป็นไปตามระเบียบวินัยสงฆ์ มีความสงบเรียบร้อย เน้นให้พระภิกษุ สามเณรเรียนพระธรรมวินัย ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจวัตร ส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ สามเณรและนักเรียน ที่สนใจการศึกษาทั้งพระธรรมวินัยและวิชาสามัญ ให้ไปเรียนตามสำนักเรียนต่างๆ จนได้เป็นพระเปรียญตั้งแต่ ประโยค 1 ถึง ประโยค 7 ด้วยกันอยู่หลายรูป ในด้านสมณศักดิ์และตำแหน่งต่าง ๆ ที่ท่านได้รับมีดังนี้
พ.ศ. 2502 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางประจันต์
พ.ศ. 2505 พระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ฐานานุกรมในสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ ”พระครูเวทวชิรานุกูล”
#ประวัติการสร้างเหรียญปั๊มหลวงพ่อเปล่ง วัดบางประจันต์ รุ่นแรก สร้างเมื่อปี 2505 มีการสร้างเฉพาะเนื้ออัลปาก้าเพียงเนื้อเดียว

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)