เหรียญปั๊มหลวงพ่อยา วัดข่อย เพชรบุรี รุ่นแรก พ.ศ. 2494

22/10/2019 Admin

#อำเภอเมือง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อยา วัดข่อย เพชรบุรี รุ่นแรก พ.ศ. 2494

#วัดข่อย

“วัดข่อย” ตั้งอยู่ ตั้งอยู่เลขที่  ๑  ถนนคีรีรัถยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.2337 หรือ ได้สร้างขึ้นในราว สมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในบริเวณวัดจะปรากฎวัตถุโบราณซึ่งมีอายุนับร้อยปี เช่น วิหาร ศาลาไม้สัก ซึ่งชาวบ้านปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง เนื่องจากสืบมาหลายชั่วอายุคน

ทั้งนามเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ก็ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด  คงจะทราบกันเพียง  6 รูป   คือ

  1. หลวงพ่อโชติ
  2. หลวงพ่อเชย
  3. หลวงพ่อยา
  4. พระครูปัญญานุโยค 
  5. พระอธิการเวียน
  6. พระครูประโชติวชิรากร

วัดข่อยมีอาคารเสนาสนะ ประกอบไปด้วย  อุโบสถ  กว้าง  8 เมตร  ยาว  17  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2447  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน   พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ พุทธศิลป์ช่าง 10 หมู่เมืองเพชรบุรี 1 หลัง ศาลาโรงทาน 1 หลัง  เป็นอาคารทรงไทยกึ่งไม้  กุฏิสงฆ์  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  นอกจากนี้ยังมี  ศาลาพักร้อน  2  หลัง  หอระฆัง  1  หลัง   โรงครัว  1  หลัง   ศาลาอเนกประสงค์  2 หลัง

วัดข่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ  พ.ศ.  2447   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศตะวันออก    จดที่ดินเอกชนและโรงเรียนอรุณประดิษฐ์

ทิศตะวันตก      จดถนนคีรีรัถยา

ทิศเหนือ          จดที่ดินเอกชน

ทิศใต้              จดที่ดินเอกชน

ปัจจุบัน วัดข่อย มีพระครูประโชติวชิรากร เป็นเจ้าอาวาส  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543  ได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ เสนาสนะของวัดให้มีสภาพดีขึ้นตามลำดับ  และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลคลองกระแชงเขต 3  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ตลอดถึงโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาทำกิจกรรมภายในวัด และทางวัดยังจัดให้มีการ บำเพ็ญบุญ ทุกวันอาทิตย์  มีการถวายสังฆทาน การแสดงธรรม  การรักษาศีล  8  เป็นประจำตลอดทั้งปี   พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญอื่น ๆ ซึ่งก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว   

ในฐานะที่วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติ  ตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดังนั้นทางวัดจึงต้องการขอรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการเพิ่มพูนปลูกศรัทธาในมีความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามากยิ่งๆขึ้นไป  และเพื่อเป็นการปลูกศรัทธาให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปตามลำดับตราบเท่าอายุการพระศาสนา

#พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ

ตั้งอยู่ที่ วัดข่อย  เป็นศาสนสถานที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่า ช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วม สร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จนเรียกได้ว่า เป็น พุทธสถานศิลป์  หนึ่งเดียวในโลก แนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปี 2548 โดยพระวัชรวิชญ์ สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็น ฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาดจึง จินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมี โอกาสสร้างให้เป็นจริง ต่อมาในปี 2554 จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โดยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 24 ล้านบาท สถาปัตยกรรมของพระธาตุ ฉิมพลีฯ  ดูแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐี เป็นทรงอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วย อักขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ 4 ทิศ ขนาดฐานยาวด้านละ 18 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจำนวน 3 ชั้น ด้านชั้นบนสุดเป็น ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ

ทุกทิศของฐานพระธาตุ จะมีรูปปั้นเป็นหน้ายักษ์ ลิง พราหมณ์ และรูปล้อนักการเมืองและกีฬา แบกฐานขององค์พระธาตุเอาไว้ สื่อถึงพระพุทธศาสนา ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมอุปภัมถ์ไปพร้อมกัน ชั้นที่สอง ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ และยังคงลวดลายยันต์ โภคทรัพย์ที่ผนังทั้ง 4 ด้าน มีบันได ทางขึ้นริมด้านขวาหลังพระธาตุ แต่ชั้นสองนี้อนุญาตเพศชายขึ้นไปได้เท่านั้น ชั้นที่สาม ซุ้มเรือนยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในบุษบก 5 ยอด ลงรักปิดทอง ชั้นนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปและฆราวาส ขึ้นไป

ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3 องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิด้านซ้าย พระพุทธมิ่งมงคล ตรงกลาง พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ทางด้านขวา ข้างบนเพดาน เห็นผนังทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นตัวอักขระขอมบท พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เหนือบริเวณพระประธาน ซึ่งเป็นยันต์ของ หลวงพ่อทองศุข แห่งวัดโตนดหลวง ยันต์พรหมสี่หน้า และยันต์หงส์มหาเสน่ห์ หรือหงส์เรียกทรัพย์ มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเชื่อว่า หากผู้ใดมาสักการะบูชาจะได้พบแต่ความเจริญสมหวัง ในหน้าที่การงาน และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ตัวผู้สักการะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน แห่งความดี ส่วนบรรยากาศรอบบริเวณพระธาตุฯมีรูปปั้นจำลองของมัก กะลีผลแขวนบนต้นไม้เป็นเพศชายซึ่งแตกต่าง จากมักกลีผลทั่วไป ที่เป็นเพศหญิง ส่วนสาเหตุที่สร้างเป็นเพศชายนั้นก็เพื่อให้ญาติโยมที่มาเที่ยวมาไหว้พระ เห็นแล้วแปลกใจถือว่าคลายเครียดไปด้วย

#พระอธิการยา วัดข่อย

หลวงพ่อยา วัดข่อย หรือ พระอธิการยา วัดข่อย ท่านเป็นเกจิเมืองเพชรบุรี ยุคเก่า ที่มีชื่อเสียงมากอีกรูปหนึ่งในสมัยนั้นโดยเฉพาะเรื่องการรดน้ำมนต์ การแพทย์แผนโบราณและการดูฤกษ์ยามต่างๆ เป็นต้น ท่านมรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2494

#เหรียญหลวงพ่อยา วัดข่อย
มีด้วยกันอยู่ 2 บล็อค คือ บล๊อคที่ 1 ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเชย 2471 กับบล๊อคที่ 2 หลังยันต์

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)