เหรียญปั๊มที่ระลึกในงานรูปหล่อหลวงพ่อผล วัดไตรโลก พ.ศ. 2504

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

 
#เหรียญปั๊มที่ระลึกในงานรูปหล่อหลวงพ่อผล วัดไตรโลก
 

#วัดไตรโลก

 
ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2427 เป็นวัดเก่าอยู่นอกกำแพงเมืองเพชร ขาดการทำนุบำรง จนกระทั่งพระลี เริ่มมาบูรณะปรับปรุงอาคารเสนาสนะที่ชำรุด และก่อสร้างกุฎิเพิ่มเติม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟ ทำให้พื้นที่วัดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน จึงได้รื้ออุโบสถไม้เก่าที่ถูกแยกอยู่ทางเหนือ มาก่อสร้างทางด้านใต้ รวมอยู่กับอาคารเสนาสนะเดิมที่ตั้งอยู่ก่อน ปี พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดไตรโลก ที่บันทึกประวัติได้ มีดังนี้
รูปที่ 1 พระอธิการลี
รูปที่ 2 พระอธิการผล พ.ศ. 2450 -2474
รูปที่ 3 พระอธิการโชติ ปญฺญาธโร พ.ศ. 2474 – 2483
รูปที่ 4 พระอธิการบาง ปุณฺโณ พ.ศ. 2483 – 2497
รูปที่ 5 พระครูสุคนธวัชราทร หิริสมฺปณฺโณ พ.ศ. 2497 – 2543
รูปที่ 6 พระครูสังฆรักษ์อินทศักดิ์ ธีรภทฺโท พ.ศ. 2543 – ……

#พระอธิการผล ท่านเป็นชาวโพธิ์การ้อง เกิดเมื่อปี พ.ศ. ใด ไม่มีการบันทึกที่ชัดเจน ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรโลกเป็นองค์ที่ 2 ต่อจากพระอธิการสี ราวปี พ.ศ. 2450 ตรงกับรัชมัย รัชกาลที่ 5 ท่านเป็นพระนักพัฒนา เป็นนักเทศน์ มักถูกนิมนต์ไปเทศน์ตามบ้านเจ้าเมืองและบ้านคหบดีเมืองเพชร ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในเรื่องวัตรปฏิบัติ ท่านมักไม่ค่อยให้มีการละเล่นมหรสพภายในวัด ยกเว้นการละเล่นพื้นบ้านเพชรบุรี ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์หรือหม่อมเมือง หน้าพระลาน และคณะหนังตะลุงเมืองเพชรเพื่ออนุรักษ์ศิลปะเมืองเพชร ท่านมรณภาพอย่างสงบในปี พ.ศ. 2474 ต่อมาชาวบ้านชอบมาบนบานสานกล่าวที่วัดกับรูปหล่อของท่านและถ้าบนสำเร็จจะแก้บนด้วยละครชาตรีและหนังตะลุงเมืองเพชรสืบมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับเหรียญที่ระลึกในงานหล่อรูปหลวงพ่อผลจัดสร้างโดยหลวงพ่อหอม เจ้าอาวาสรูปที่5 ในคราวพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อผล ปี2504 นับเป็นเหรียญแรกของวัดไตรโลก

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)