เหรียญปั๊มหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล รุ่นแรก พ.ศ.2492

02/10/2019 Admin

#อำเภอบ้านแหลม

เหรียญปั๊มหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล รุ่นแรก พ.ศ. 2492
พระอธิการปลอด หรือ หลวงพ่อปลอด

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2387 บ้านอยู่ตำบลตะปอนน้อย อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่านมีความรู้ภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้ แต่เดิมครอบครัวของท่านมีอาชีพทำสวน อุปสมบท เมื่ออายุครบเกณฑ์ตามประเพณีที่วัดรั้วเหล็ก(วัดประยูรวงศาวาส) จังหวัดธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2406
เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านฝึกฝนตนเองเสมอ ด้วยการศึกษาและปฎิบัติทางวิปัสสนา โดย เฉพาะการเทศน์ที่ไพเราะเป็นที่นิยมของสาธุชน นักได้รับนิมนต์ไปเทศน์ทำนองเทศน์มหาชาติอยู่เนืองๆ ชื่อเสียงด้าน การเทศน์ทำนองของท่านขจรขจายไปทั่ว จนกระทั่งได้รับกิจนิมนต์เทศน์ประชันในงานเทศน์มหาชาติของวัด ทว่าการ เทศน์ประชันครั้งนั้นของท่านว่ากันว่าท่านแพ้ให้กับผู้ประชันจึงเกิดความน้อยใจตนเอง จึงตัดสินใจลาเจ้าอาวาสเพื่อ ออกธุดงค์ ระหว่างธุดงค์ท่านได้พบกับนายทองพิมพ์ ชาวบ้านปากทะเล การสนทนาระหว่างกันเป็นที่ต้อง อัธยาศัยซึ่งกันและกัน ฝ่านนายทองพิมพ์ชาวบ้านปากทะเลถึงกับเลื่อมใสในปฏิปทาจริยวัตรของหลวงพ่อปลอดเป็น อันมาก จึงอาราธนาท่านมาจำพรรษาที่วัดปากทะเล ขณะนั้นวัดปากทะเลเป็นวัดที่สร้างใหม่ หลวงพ่อปลอดก็มีความ ตั้งใจอยู่เช่นกันว่าจะไม่กลับไปยังวัดเดิม จึงรับปากตกลงจำพรรษาอยู่ ณ วัดปากทะเลตั้งแต่นั้นมา
เมื่อหลวงพ่อปลอดได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากทะเล การปฏิบัติตนของหลวงพ่อปลอดเป็น ที่ยอมรับของสาธุชนในละแวกบ้านปากทะเลเป็นอันมาก เนื่องจากท่านมีวัตรปฎิบัติโดดเด่น ด้านการวิปัสสนากรรม ฐาน การแสดงธรรมเทศนาของท่านเป็นเอกอุ ทำให้อุบาสกอุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ดังนั้นการ พัฒนาบูรณะวัดให้เจริญงอกงามเป็นผลให้ปลูกสร้างกุฎิขึ้นมาใหม่อีก 4 หลัง ศาลาหลังเล็กๆเพื่อใช้แสดงธรรมอีกสาม หลัง และเพียงเวลา 3 ปี ท่านสามารถรวบรวมความศรัทธาจากสาธุชนสร้างอุโบสถได้สำเร็จ

หลวงพ่อปลอด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านปากทะเล ท่านได้รวบรวมความศรัทธาของชาวบ้าน ปากทะเลเพื่อทำเขื่อนกั้นน้ำทะเล ป้องกันการกัดเซาะบริเวณหน้าวัดและบริเวณเนื้อที่หมู่ 1 ถึงหมู่ 6 ซึ่งจะประสบภัย ทางธรรมชาติอยู่เสมอ หลวงพ่อและชาวบ้านได้ทำการต่อเรือใบขึ้น 2 ลำ ยาว 7 วา หนึ่งลำยาว 6 วา หนึ่งลำ เพื่อนำ ไปบรรทุกหินและทรายจากเกาะสะเดาบางปูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาถมแนวเขื่อนกั้นน้ำทะเล การขนหินขน ทรายโดยเฉพาะทางเรือใบเป็นไปด้วยความมานะและอดทน ทำอยู่หลายปีแนวเขื่อนกั้นน้ำทะเลจึงสำเร็จ วัดและ ชาวบ้านจึงปลอดภัยจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ปฏิปทาวัตรปฏิบัติ อีกทั้งงานสาธารณูปการของท่านเป็นที่ประจักษ์ แห่งกุศลกรรม หลวงพ่อปลอดจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลปากทะเลในที่สุด
นอกจากงานด้านการปฏิสังขรณ์บูรณะวัดแล้ว ท่านยังฝากผลงานด้านคีตศิลป์และนาฎศิลป์ไว้ให้กับ ชาวบ้านปากทะเลอีกด้วย ท่านได้สร้างวงปี่พาทย์ไว้ประจำวัด 2 วง แล้วฝึกสอนให้กับบรรดาศิษย์ ได้มีฝีมือติดตัวเป็น เครื่องเลี้ยงชีพ ละครชาตรีแห่งวัดในปากทะเลท่านก็เป็นผู้แต่งบทบาทและควบคุมการแสดงด้วยตัวท่านเอง มรดกทาง วัฒนธรรมอีกประการหนึ่งก็คือการเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกท่านก็นำนายหริ่ง ชาวตำบลบางแก้วที่มีความชำนาญ ทางด้านนี้ร่วมฝึกหัดให้สานุศิษย์ชาวปากทะเลได้รับความรู้จนสามารถตั้งวงหุ่นกระบอกประจำวัดได้ 1 วง

หลวงพ่อปลอดไม่เคยสร้างวัตถุมงคบเป็นเหรียญที่ระลึกขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว มีเพียงเครื่องรางของขลังเท่านั้น ได้แก่ 1. ลูกอม ทำด้วยสีผึ้งและสันนิษฐานว่าอาจจะผสมด้วยเกสรดอกไม้บางชนิด 2. สีผึ้ง ทำจากสีผึ้งแท้ 3. ลูกโสฬส ลักษณะคล้ายลูกประคำ มีเชือกร้อยสำหรับใส่คอ หลวงพ่อปลอด ท่านได้ละสังขารลงด้วยโรคชรา เมื่อ พ.ศ. 2472 สิริอายุได้ 86 ปี
ประวัติการสร้างเหรียญ เมื่อปี พ.ศ. 2492 ทางวัดในปากทะเล ได้มีการหล่อรูปเหมือนของท่านขึ้นสำหรับการบูชา จึงได้สร้างเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อปลอดด้วยในคราวนั้น ซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังจากการมรณภาพ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2492 จัดสร้างมีเนื้อเดียว คือ เนื้อทองแดง

ประวัดวัดในปากทะเล วัดเก่าแก่ในอำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)