เหรียญปั๊มหลวงพ่อจันทร์ วัดคงคาราม รุ่นแรก พ.ศ. 2508

06/10/2019 Admin

#อำเภอเมืองเพชรบุรี

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อจันทร์ วัดคงคาราม รุ่นแรก พ.ศ. 2508

#วัดคงคารามวรวิหาร 

ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนบันไดอิฐ ทิศใต้จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนราชดำเนิน ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 118 ไร่ 25 ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 26.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย

ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.90 เมตร ยาว 26.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

หอสวดมนต์ กว้าง 9.30 เมตร ยาว 13.40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารไม้ทรงไทย

กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 19.20 เมตร ยาว 13.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้มี หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมวัดคงคารามวรวิหาร ปูชนียวัตถุ มีตู้เก็บพระไตรปิฎกโบราณ ใบเสมาโบราณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โบราณ

วัดคงคาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2370 เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ระหว่างปี พ.ศ.2367 – 2394 ตามที่จารึกไว้หน้าหอสวดมนต์ วัดคงคารามวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22.70 เมตร ยาว 41.30 เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระพิศาลสมณกิจ (อยู่) พ.ศ.2385

รูปที่ 2 พระพิศาลสมณกิจ (สิน) พ.ศ.2404 – 2448

รูปที่ 3 พระพิศาลสมณกิจ (ริด) พ.ศ.2449 – 2459

รูปที่ 4 พระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ) พ.ศ.2460 – 2466

รูปที่ 5 พระครูวิสทธิเมธาจารย์ (กรานต์ ธมฺมโชติ) พ.ศ.2468 – 2474

รูปที่ 6 พระครูคุณาธารธรรมประยุกต์ (จันทร์ จนฺทโชโต) พ.ศ.2575 – 2512

รูปที่ 7 พระครูญาณวิสุทธิ (เพ็ชร พรหมปญฺโญ) พ.ศ.2515 – 2527

รูปที่ 8 พระครูญาณวิสุทธิ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528 โรงเรียนประถมศึกษา

#พระครูคุณาธารธรรมประยุตต์ (จันทร์) เป็นชาวเมืองเพชรบุรี เกิดเมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 ในสมัยรัชกาลที่ 5 บิดาชื่อ หริ่ม มารดาชื่อ เจิม นามสกุล นามศรี พื้นเพภูมิลำเนาอยู่บ้านไร่มะขาม แขวงอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวัยเยาว์ บิดาพามาฝากให้เล่าเรียนกับพระอธิการกลิ่น วัดลาดศรัทธาราม ต่อมาได้เข้าอุปสมบท ณ วัดลาดศรัทธาราม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2456 มีพระครูญาณเพชรรัตน์ (พุ่ม) วัดยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการกลิ่น วัดลาดศรัทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการใหม่ วัดเขาทะโมน และพระครูวิสุทธิเมธาจารย์ (กรานต์) เป็นคู่อนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “จนฺทโชโต” ต่อมาพระครูสุวรรณมุนี (ฉุย) วัดคงคาราม ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมขึ้น พระครูวิสุทธิเมธาจารย์ (กรานต์) เห็นว่าพระภิกษุจันทร์มีความรู้ความสามารถ จึงชักชวนมาช่วยสอนหนังสือและมาอยู่จำพรรษาที่วัดคงคาราม ต่อมาใน พ.ศ. 2472 หลวงพ่อจันทร์ได้รับพระราชทานพัดรองอันดับมีชื่อว่า “สัปดมรัช” ในฐานะที่เป็นพระสหชาติปีมะเส็ง ร่วมปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ครั้นถึง พ.ศ. 2474 พระครูวิสุทธิเมธาจารย์ (กรานต์) เจ้าอาวาสวัดคงคารามถึงแก่มรณภาพ หลวงพ่อจันทร์จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 6 ของวัดคงคารามในปีถัดมา

หลวงพ่อจันทร์มรณภาพเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 สิริอายุได้ 76 ปี 6 เดือน 10 วัน พรรษา 56

#หลวงพ่อจันทร์ ได้ทำการสร้างเหรียญรูปเหมือนตัวท่าน ทรงรูปไข่เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อครึ่งองค์ มีอักษรระบุด้านบนเหรียญว่า “พระครูคุณาธารธรรมประยุตต์” ด้านหลังเหรียญ เป็นยันต์ ด้านบนอักษรระบุ “วัดคงคาราม” ด้านล่างระบุ “๒๕๐๘ เพชรบุรี”

#เหรียญรุ่นแรก มีการสร้างเป็นบล็อกรูปไข่ ซึ่งบล็อกรูปไข่จะเป็นรุ่นแรก ของหลวงพ่อจันทร์ ออกเมื่อ พ.ศ. 2508
แล้วก็ยังมีเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อ เป็นทรงเสมา ด้านหลังระบุ พ.ศ. 2508 เหมือนกัน แต่ออก พ.ศ. 2511 ซึ่งจะเรียกได้ว่า เป็นเหรียญรุ่น 2 ของหลวงพ่อจันทร์

Leave Comment
ค้นหา
close(x)
close(x)
close(x)